Psikanaliz Yazıları 32 – Söz ve İmge

Psikanaliz söze dayalı bir düşün alanı olsa da kurucusu Freud başından beri düş ve düşlemi psikanalitik uğraşın en önemli unsurlarından biri olarak görmüştür. Psikanaliz Yazılarının 32. sayısının dosyası da birbirinden ayrı düşünülemeyecek bu iki kavrama; imge ve söze ayrıldı.

Yazısında söz ve imge arasında salınan psikanalitik uğraşı tarif eden Talat Parman, Freud’un tanımıyla bilinç/bilinçdışı ayrımına denk gelen şey tasarımları ve söz tasarımlarından başlayarak; çağdaş psikanalizin bir çok önemli yazar psikanalistin, psikanalitik uğraş sırasında imgeyi de söz kadar önemli görmesi gereken bir çalışma içinde olmasını önerdiğine vurgu yapıyor. Jean Claude Rolland ise düşteki ve analizdeki ortak süreci işlediği yazısında analitik aygıtı değerlendirirken analizde söze gelenle düşte ortaya çıkanı ilişkilendirerek, iki sürecin de başvurduğu “dil düzlemi” ve “imgesel düşünce” yoluyla ruhsal alanın yeniden düzenlendiğini anlatıyor. Avner Bergstein, yazısında takıntılılık üzerinden, sözel olarak güçlü görülenin arkasında görünmez kalan otistik ve ilkel psikotik öğeler ve onların zihinselleşmemiş katmanları ile çalışmaya vurgu yapıyor. Burada sözelleştirmeler, simgesel iletişimden çok, değişimlere karşı öngörebilir ve kontrol edebilir bir tümgüçlülük haline işaret etmektedir. Ruhsal dönüşüm, terapötik olarak çatışmalı arzuları yorumlamaktan ziyade, söze dökülemez olanın şimdiki zamanda ve aktarımda ilk kez yaşanarak çalışıldığında sağlanabilir. Gamze Özçürümez Bilgili, Freud’un Afazi üzerine yazdığı makalesinden hareketle, Freud’un Düşlerin Yorumundan önce, simge oluşumunu ve dil gelişiminin kökenlerini bedene, dürtülere, duygulanımlara ve ilk nesne ilişkilerinin ruhsal duyumsal deneyimlerine, bir başka deyişle imgelere dayandırdığını aktardığı yazısında, sözcüklerin beyinde ancak duygusal yönü ve bağlamsal çağrışımları ile tasarım haline geldiğini anlatıyor. Metin boyunca nesnenin yokluğunda uyanan arzu ortaya çıkan imgenin, anne babayla iletişim üzerinden sözcük tasarımları haline geldiği, tasarımın varlığının ötekinin varlığına bağlı olduğu, divandaki süreçle de ilişkilendirilerek tartışılmaktadır.

32. Sayının dosya dışı yazılarında ise ilk olarak Juliet Mitchell, toplumsal cinsiyetin yapılandırılması ve savaş halinin toplumun yapılanmasındaki rolünün nasıl içiçe geçtiğini ele alıyor. Alternatif bir soru olarak neden saldırmamayı öğreniriz sorusunun arkasından giden Mitchell, savaşın hayvani şiddetimizden değil şiddettin yasaklanmasından kaynaklandığını öne sürüyor. Bu yolla “kardeş travması” na ulaşan yazar, yatay düzlemdeki Annenin kanununa varıyor ve Annenin kanununun kardeş katlini ve kardeş ensestini yasakladığını belirtiyor. Fethi Benslama ise yazısında bugünkü islami hareketlere bakarak islam adına müslümanlığın tanımının nasıl yapıldığını anlatıyor. Seküler olanın aksine bu ideolojinin, topluluğun öznesini yarattığından söz etmekte ve öznellikler arası süren bu savaşta politikanın yaşamın değil ölümün hizmetine girdiğini belirtmektedir. Kafka’nın Metamorfoz’unu psikanalitik bir bakışla ele alan Ali Algın Köşkdere, yazısında düşünülemez hatırlanamaz bir travmatik preödipal dönemin, ilerleyemeyen bir regresyonun nasıl kelimelere döküldüğünü ve Gregor’la özdeşleşen okurun nasıl gerçekliğin sınırlarında dolaştığını aktarıyor. Hande Kılınç Kunt, annenin sesini izleyen yazısında, Bollas’ın düşüncesi üzerinden dönüşüm yaratan estetik deneyimin, annenin bakımı ve çocuğun deneyimi üzerinden şekillendiğini anlatıyor. Yetişkinlerin, estetik anları ararken aslında annenin estetik deneyimini aradıklarını dile getiren Kunt, bu anlamda müzik dinlemenin erken dönem işitselliğiyle bağlarını inceliyor ve dinleme hem analist hem de analizan için çok önemli olduğuna vurgu yaparak psikanalizde müziğin rolünü sorguluyor. Dosya dışının son yazısında Paris Psikosomatik Enstitüsü’nün kurucularından Michel de M’uzan’ı ve onun ileri sürdüğü ruhsal kimera, kimliksizleşme, kimlik skandalı gibi kavramlarını ele alan Talat Parman, bu önemli psikanalistin sanatsal yaratıcılık ile psikanalitik uğraş arasında nasıl köprüler kurduğuna vurgu yapıyor.

Son olarak okurlar, 32. sayıda Psikanaliz Yazıları’nın 15. Yaşı dolayısıyla yapılan kutlamada derginin yayın kurulu üyeleri Talat Parman, Ayça Gürdal Küey, Evrem Tilki ve Behice Boran’ın yaptığı konuşmaların metinlerinin yer aldığı bir de ek dosya bulacaklar.

İçindekiler

Sunuş
Talat Parman

Önsöz
Talat Parman

İmge ve söz arasında psikanalitik uğraş
Talat Parman

Düşteki ve analizdeki ortak süreç
Jean Claude Rolland / çeviren Orçun Türkay

Takıntılılık: duygusal hakikatle karşılaşmanın düzenlenmesi
Avner Bergstein /çeviren Ali Algın Köşkdere

Sözün ve imgenin nüvesi: afazi üzerine
Gamze Özçürümez Bilgili

Dosya ötesi
Savaş: kardeşler ve toplumsal cinsiyet
Juliet Mitchell / çeviren Pınar Padar, Evrem Tilki

Günümüzde islam’da özne sorunu
Fethi Benslama /Çeviren İsmail Yerguz

Kafka’nın “dönüşüm”ü: preödipalin dile gelişi
Ali Algın Köşkdere

Annemin öğrettiği şarkılar
Hande Kılınç Kunt

Bir psikanalist: michel de m’uzan
Talat Parman

Psikanaliz Yazıları’nın 15. Yılı:
Psikanaliz yazıları’nın kısa tarihi ve psikanalizi yazmak ve okumak
Talat Parman

Yıkıcılığa rağmen yaratıcılığı ve yazıyı koruyabilmek
Ayça Gürdal Küey

Mutfaktan içeri
Evrem Tilki

Nereden başladık, neler getirdik
Behice Boran

İngilizce özetler

Etkinlik duyuruları

Fethi Benslama Seminerinden Notlar

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin Bir Konuk Bir Kuram etkinlikleri kapsamında, 20 Haziran 2015’te Aynalı Geçit’te Talat Parman’ın hem moderatör hem de çevirmen görevini üstlenmesi ile gerçekleştirilen ‘Günümüzde İslam’da Özne Sorunu‘ başlıklı Fethi Benslama seminerinden notlarımızı sizinle paylaşıyoruz.

Konuşmanın Özeti

FullSizeRender (4)
Talat Parman ve Fethi Benslama, Aynalı Geçit, 20 Haziran 2015

Söze günümüzde İslam dünyasında bir iç savaş yaşandığını belirterek başlayan Benslama, bu savaşın bir öznellikler savaşı olarak ele alınması gerektiğini savundu. 1924’te halifeliğin kaldırılmasının bir kopuş noktası olduğunu belirterek, son İslam imparatorluğunun yerini laik Türk devletinin almasının bütün bir uygarlık için ülkü parçalanması etkisi yarattığını, İslami ülküde bir yara açıldığını söyledi. Benslama’ya göre bu yara hiç kapanmadı ve sürekli olarak gündemde tutuldu (Talat Parman buna örnek olarak, Türkiye’de zaman zaman gündeme gelen halifelik tartışmalarını/imalarını verdi).

Bugün biz neyiz, Müslüman olmak ne demek? sorusuna aranan yanıtta Aydınlanmacılar, Aydınlanma karşıtları ve Anti-aydınlanmacılar (en uçta yer alanlar) olarak nitelendirdiği üç pozisyon ortaya çıktığını düşünen Benslama, sosyal (laik toplumsal) özne ile cemaat öznesi (İslami özne) arasındaki temel çatışmayı öznellikler savaşı olarak tanımladı. İslamcı hareketin genel olarak anti-ulusalcı olduğuna dikkat çekerek, Arap ülkelerinde İslam’ın (Atatürk’ün yaptığı gibi) doğrudan hedeflenmediğini, çevresinden dolaşıldığını ve dinin zaman içinde yavaş yavaş kaybolacağının düşünüldüğünü söyledi. Ne var ki, petrol ve Vahabilik nedeniyle bu beklentinin sekteye uğradığını, ertelendiğini öne sürdü. Gözümüzün önünde cereyan eden ağır ve vahşi çürüme bunun bedeliydi.

Bu bağlamda Benslama’ya göre, İslam’ın öznesini yeniden eksenine oturtmak isteyen İslamcı hareketin iki düşmanı vardı: Dış (Batılı, sömürgeci vs.) ve İç (ilkeden, ülkeden, Şeriattan ayrılmış Müslüman). İç düşman olarak görülen bu Müslüman tasvirinin tam zıddını da üst-Müslüman olarak nitelendiren Benslama, bu gruptakilerin yeteri kadar Müslüman olamama endişesiyle baş edebilmek amacıyla örnek Müslüman (peygamber) ve en eski Müslümanlarla bir tür üst-özdeşlik kurduğunu belirtti. Bunun en yıkıcı olduğu alan cihadçılıktı.

Benslama’nın öne sürdüğü bir diğer kavram olan yeniden özdeşleşmeye göre ise, özne kendisinin vazgeçtiği veya bir önceki kuşaktan miras alamadığı bir inanca geri döndüğünde bir aşırı telafi durumu ortaya çıkıyor ve hayatındaki sıkıntıların tüm nedenini o güne kadarki bu eksikliğe bağlıyordu. Özdeşleşme ile ilgili bir diğer ve Benslama’ya göre en korkunç kavram ise özdeşleşmenin reddiydi. Bu kavram, insan imgesiyle özdeşleşme kurmanın reddedilmesine, yanı basitçe insan olmak istememeye işaret ediyordu. İntihar bombacılarının vasiyetlerini incelediğini belirten Benslama, adayların kendilerini bir membra disjeta sahnesinde hayal ettiklerini, insan kimliğinin bedensel dağılma içinde kaybolması fikrinin dikkat çektiğini anlattı. Şehit olduktan sonra yeniden (bu defa üst-Müslüman olarak) can bulacağını düşünen aday, bunu ancak insan biçimini kaybetmiş kendiliğini ötekinin insaniliğini elinden almak için kullanarak başarabilecekti.

Son olarak, mevcut şiddet görüntüsünün sorumluluğunu yalnızca dini metinlere yüklememek gerektiğini, bu tarihsel olguda insana da sorumluluk düştüğünü belirten Benslama, din şiddeti diye bir kavramın aslında olmadığını ve bunun dini yaşayanların yarattığı bir sorun olduğunu vurguladı.

Soru-Cevap Bölümünden Notlar

Talat Parman, Benslama’nın baba meselesine Freud’dan farklı bir yaklaşımı olduğunu hatırlatarak konuyu bu bağlamda açmasını istedi.

Benslama: Freud’a göre tektanrıcılık babanın ölümüdür. Ve tektanrıcılığı Yahudilik ve Hristiyanlıkta babanın öldürülmesinden yola çıkarak ele alır. Oysa tektanrılı dinlerde böyle bir şey yoktur, Totem ve Tabu’da vardır. Freud oradaki meseleyi tektanrılı dinlere uyarlamaya çalıştı. Bence bu mesele bilince modernite ile ulaşabilirdi ama geleneksel sistemlerde hayli bastırılmıştır. Bir araştırma yaptım İslam’da baba meselesi üzerine. İslamdaki baba İbrahim’dir. Peygamber, baba değildir. Kuran’da Muhammed’e sen kimsenin babası değilsin, denir. Oysa İbrahim babadır, hem de kötü bir baba. İshak’ı öldürmeye kalktı. İsmail’i de çöle gönderdi ki o da Arapların atasıdır. Kuran’da babalara karşı tedirginlik vardır, uzak durulur. Tekil olarak baba sözcüğü hiç geçmez, hep babalardan bahsedilir. Babanın kötülüğünü düzeltmeye çalışan da hep oğullardır. Unutmayalım ki İbrahim bir babadır ama bir zamanlar oğuldu. Babası politeist ve kötü bir adamdı.

Her özne için tanrı babadır ama İslam’da böyle bir şey yok, Allah Müslümanların babası değildir. Hristiyanlıkta Tanrı, baba. Yahudilikte de buna yakın bazı formüller var. Peki İslam neden bu ilişkinin dışına çıktı? Bunun için Kuran’ın kökenine yani İncil’e indim. İncil’de Tanrı, İshak’ın babasıdır. Sara 70 yaşında çocuk sahibi oldu çünkü tanrı devreye girdi. Meryem’e İsa’yı üfleyen de o. Yusuf, İsa’nın üvey babası. İbrahim de Sare’nin dölleyicisi olmadığına göre, üvey ve sembolik bir baba, reel değil. Ama İslam’da Hacer’i dölleyen doğrudan İbrahim’dir, müdahaleye gerek kalmamıştır. Dolayısıyla Müslümanlarda soyzincirsel bir kopukluk vardır Allah ile insanlar arasında. Bu nedenle Hegel de İslamın tanrısı en soyut tanrıdır demiştir. O kadar soyut, o kadar kopuk ki kimse doyuma ulaştığını söyleyemez. Tanrı hiçbir insani niteliğe sahip değildir. Ama buna katlanmak çok zor. O nedenle İbni Arabi, tanrı olsa olsa bir dil yetisidir der. Ama bu da ona ulaşmamızı engeller. Dolayısıyla gerçek tanrıya ulaşmak için dil tanrıdan vazgeçmek lazım. İnsan çok çaresiz. Yetim de diyemeyiz çünkü baba hiç yok. Tanrı yoksunluğu en çok Müslümanlarda var. Bunu yatıştırmak için aracı kurumlar oluşturmaya çalışıyorlar ama bir yandan da figürleştirmemeleri lazım çünkü yasak. Büyük bir çelişki yaşıyorlar.

Halifeliğin kaldırılmasından önce de İslam’da öznellikler çatışması olduğunu öne süren ve Alevi-Sünni çatışmasını örnek gösteren bir soru üzerine;

Bu çatışmanın başlangıcı İslam dünyasına Aydınlanma’nın girmesidir. Daha önceki savaşlar iç savaşlardır. Aydınlanmanın evrenselliği ile İslam’ın evrenselliği çatıştı. Ayrıca unutmayalım ki Aydınlanma da İslam dünyasına savaşla geldi (bkz. Napolyon’un Mısır çıkartması. Napolyon yanında askerler kadar bir bilginler ordusu da getirmiştir)

İslam’ın ülküsü ile tam olarak neyi kast ettiğine ilişkin bir soru üzerine;

Müslümanlar mükemmel bir sistem kurduklarına inanıyorlardı. Bu sistem hem devlet, hem din, hem cemaatti. İslamın içinde İslami öznenin tüm sorularına cevap vardı. Ben buna kendi kendine yeten özne diyorum. İslami teoloji çok ileri noktadaydı. Kuran’ın içinde her şey vardı, mutlak bilgiydi. Bununla ilgili gerçek bir anektod anlatayım. Napolyon Mısır’da büyük bir katliam yaptıktan sonra Kahire’de şeyhleri yemeğe çağırmış. Siz eskiden büyük bir uygarlıktınız ama ne hale geldiniz bugün, ne keşfettiniz yüzyıllardır? diye sormuş. Bizde Kuran var, diye yanıt vermiş şeyhler. Kuran’da top yapımı da anlatılıyor mu? demiş Napolyon da. Evet, demiş şeyhler, Kuran’da her şey var. O halde neden yapmamışlar? Bütün mesele bu. Onlar mükemmel bir sisteme sahiptiler ama Batı’ya yenildiler. Bu yaradan hala kurtulamadılar. İslamcılar bunun intikamını almak istiyorlar. Hem geri dönüp İslam idealini gerçekleştirmek istiyorlar ama bir yandan da modern dünyanın imkanlarından yararlanıyorlar. Nike ayakkabı giyiyorlar mesela.

Bir Konuk Bir Kuram 10: Fethi Benslama ile “Günümüzde İslam’da Özne Sorunu”

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ
(Uluslararası Psikanaliz Birliği )
2015 YILI ETKİNLİKLERİ
BİR KONUK, BİR KURAM – 10

Fethi Benslama
“Günümüzde İslam’da Özne Sorunu”

20 Haziran 2015 Cumartesi
Aynalı Geçit

PROGRAM

9.00 Kayıt
9.30- 11.00 Konferans
Günümüzde İslam’da özne sorunu Fethi Benslama
Moderatör: Talat Parman
11.00-11.30 Kahve ikramı
11.30-13.00 Konferans üzerine tartışma
Fethi Benslama Talat Parman
13.00-14.30 Öğle arası
14.30-16.00 Olgu sunumu ve tartışma
Olgu sunumu: Perge Akgün
Tartışanlar: Fethi Benslama, Elda Abrevaya

Bu yıl onucusunu düzenlediğimiz Bir Konuk Bir Kuram etkinliğinde bu kez günümüz politik sorunlarını psikanalizden yola çıkarak yorumlayan bir psikanalisti ağırlayacağız.
Tunus asıllı Fransız psikanalist Fethi Benslama, Paris Diderot Üniversitesi Psikanalitik İncelemeler Formasyon ve Araştırma Birimi (UFR d’Etudes psychanalytiques) ve Paris Uygarlıklar Enstitüsünün (Institut des Humanités da Paris) müdürüdür. Fethi Benslama göçmenlik, sürgünlük, ergenlik ve din konularıyla ilgilenmekte ve özellikle günümüzde giderek ağırlık kazanan köktenci eğilimler üzerinde çalışmaktadır. 1990-2003 yılları arasında yayınlanan kültürler ve disiplinler arası “Cahiers Intersignes” dergisini yönetmiştir. Benslama’nın Salman Rushdie’yi savunan Allak bullak eden Kurgu (Une Fiction Troublante-1989) ve Tunus halkının demokratik başkaldırısını destekleyen Aniden Devrim! Tunus’tan Arap Dünyasına (Soudain la Révolution! De la Tunisie au Monde Arabe-2011) kitapları hayli ilgi görmüştür. Ancak onun en önemli yapıtı 2002’de yayınladığı ve Türkçeye İslam’ın Psikanalizi (İletişim yay. 2005) başlığıyla çevrilen “Psychanalyse à l’épreuve de l’Islam”dır.
Fethi Benslama bu konferansında son kitabının da (İslam’da Öznellikler Savaşı La Guerre des Subjectivités en Islam-2014) konusu olan İslam ülkelerindeki güncel krizi, psikanalitik yaklaşımla ele aldığı ve “öznellikler savaşı” olarak adlandırdığı bir kuramsal çerçevede tartışacaktır.
.
Etkinlik dili: Türkçedir. Fethi Benslama’nın konferansı Fransızcadan Türkçeye çevrilecektir.
Etkinlik yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı,2.Kat Galatasaray-İstanbul
——————————————————————————————-
Kayıt ücreti: 100 TL, IPA formasyonda aday 90 TL, İPD formasyonda aday 80 TL,
Öğrenci-Asistan: 60 TL (belge zorunlu)
Önceden kayıt yapılmayacaktır. Etkinliğe katılmak isteyenler
etkinlik günü saat 9.00’da gelerek kayıt yaptırabilirler.
Bilgi için: İstanbul Psikanaliz Derneği
Tel/Faks: 0212.266 32 11 e-mail: istanbulpsikanaliz@yahoo.com http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com

Fethi Benslama – “Günümüzde İslam’da Özne Sorunu”

BİR KONUK, BİR KURAM – 10

Fethi Benslama
“Günümüzde İslam’da Özne Sorunu”

20 Haziran 2015 Cumartesi
Aynalı Geçit

PROGRAM

9.00 Kayıt
9.30- 13.00 Fethi Benslama’nın konferansı ve Konferans üzerine tartışma
Öğleden sonra: 14.30- 16.00 Fethi Benslama’nın katılımıyla yapılacak
olgu sunumu ve tartışması

Bu yıl onucusunu düzenlediğimiz Bir Konuk Bir Kuram etkinliğinde bu kez günümüz politik sorunlarını psikanalizden yola çıkarak yorumlayan bir psikanalisti ağırlayacağız.
Tunus asıllı Fransız psikanalist Fethi Benslama, Paris Diderot Üniversitesi Psikanalitik İncelemeler Formasyon ve Araştırma Birimi (UFR d’Etudes psychanalytiques) ve Paris Uygarlıklar Enstitüsünün (Institut des Humanités da Paris) müdürüdür. Fethi Benslama göçmenlik, sürgünlük, ergenlik ve din konularıyla ilgilenmekte ve özellikle günümüzde giderek ağırlık kazanan köktenci eğilimler üzerinde çalışmaktadır. 1990-2003 yılları arasında yayınlanan kültürler ve disiplinler arası “Cahiers Intersignes” dergisini yönetmiştir. Benslama’nın Salman Rushdie’yi savunan Allak bullak eden Kurgu (Une Fiction Troublante-1989) ve Tunus halkının demokratik başkaldırısını destekleyen Aniden Devrim! Tunus’tan Arap Dünyasına (Soudain la Révolution! De la Tunisie au Monde Arabe-2011) kitapları hayli ilgi görmüştür. Ancak onun en önemli yapıtı 2002’de yayınladığı ve Türkçeye İslam’ın Psikanalizi (İletişim yay. 2005) başlığıyla çevrilen  “Psychanalyse à l’épreuve de l’Islam”dır. Fethi Benslama bu konferansında son kitabının da (İslam’da Öznellikler Savaşı La Guerre des Subjectivités en Islam-2014) konusu olan İslam ülkelerindeki güncel krizi, psikanalitik yaklaşımla ele aldığı ve “öznellikler savaşı” olarak adlandırdığı bir kuramsal çerçevede tartışacaktır.
Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde Fethi Benslama’nın katılımı ile klinik bir olgu tartışması yer alacaktır.

Etkinlik dili: Türkçedir. Fethi Benslama’nın konferansı Fransızcadan Türkçeye çevrilecektir.
Etkinlik yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı,2.Kat Galatasaray-İstanbul
——————————————————————————————-
Kayıt ücreti: 100 TL, IPA formasyonda aday 90 TL,
İPD formasyonda aday 80 TL,
Öğrenci-Asistan: 60 TL (belge zorunlu)
Önceden kayıt yapılmayacaktır. Etkinliğe katılmak isteyenler
etkinlik günü saat 9.00’da gelerek kayıt yaptırabilirler.

Bilgi için: İstanbul Psikanaliz Derneği
Tel/Faks: 0212.266 32 11 e-mail: istanbulpsikanaliz@yahoo.com http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com